บุคลากรห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์


บรรณารักษ์

หัวหน้าห้องสมุด

การุณ เสนชู

Mrs.Karoon Sanchu

1
บรรณารักษ์ชำนาญการ

บรรณารักษ์ชำนาญการ

เครือวัลย์ พรมงาม

Mrs.Kourwan Promngam

2
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

บุญพิสุทธิ์ พรมนิ่ม

Mrs.Boonpisut Promnim

3
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

จรรยา เพ็ชรคงทอง

Mrs.Junya Petchkongthong

4
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

หทัยชนก บุญธรรมโชติ Ms.Hathaichanok Bunthummachok

5
พนักงานสถานที่

พนักงานสถานที่ บ. 2

จิราภรณ์ หิรัญวงศ์

Mrs.Jiraporn Hirunvong

6
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง)

กาญจนา ประจุลฬา

Ms.Kanjana Prajunla

7